Behandling av personuppgifter


Halmstads stadsnät behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra uppdraget att som offentlig aktör ta ett ansvar för infrastrukturell utbyggnad och teknisk utveckling av bredband inom Halmstads kommun. Bolaget ska skapa förutsättningar för 95 procent av alla hushåll och företag inom Halmstads kommun att ha möjlighet att vara uppkopplade med minst 100 Mb/s senast 2020. Halmstads stadsnäts styrelse är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.

Om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda och stärka den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.
Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer eller fastighetsbeteckning.
För de uppgifter som vi hanterar är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att ett avtalsförhållande föreligger. Nödvändiga personuppgifter delas med tjänsteleverantörer för att genomföra tjänstebeställning.

Efterlevnad av dataskyddsförordningen

När personuppgifter behandlas (all hantering av personuppgifter utgör behandling) inom Halmstads stadsnät, eller på uppdrag av Halmstads stadsnät, ska de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen (GDPR) vara uppfyllda. Principerna anges i artikel 5 i dataskyddsförordningen. Nedan ges några exempel på hur Halmstads stadsnät arbetar med att efterleva förordningen.
I enlighet med dataskyddsförordningens princip om laglighet, korrekthet och öppenhet ska Halmstads stadsnät behandla personuppgifter utefter denna princip i förhållande till den vars personuppgifter registreras av Halmstads stadsnät. Med detta menas att alltid vara tydlig och konkret i beskrivningen av hur personuppgifter behandlas.
Halmstads stadsnät ska alltid se till att personuppgifter behandlas på en utpekad rättslig grund och att annan lagstiftning som inverkar på behandlingen efterlevs. All behandling av personuppgifter som Halmstads stadsnät utför måste vila på minst en rättslig grund. Avvägningen mellan den registrerades integritet och den egna verksamhetens effektivitet ska alltid vara i åtanke.

Rätt till information

Du som registrerad har rätt till att få information om hur dina personuppgifter hanteras av Halmstads stadsnät. Du har även rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som har registrerats och det görs genom att begära ett så kallat registerutdrag. Vill du begära ett registerutdrag kan du höra av dig till eller 035-19 29 80.

Principer för behandling

Halmstads stadsnät ska inte samla in personuppgifter för att de ”kan vara bra att ha”. Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
Personuppgifterna som Halmstads stadsnät hanterar ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga raderas eller rättas utan dröjsmål.
Personuppgifter får inte förvaras identifierbara under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för uppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Dataskyddsförordningen och offentlighetsprincipen

För Halmstads stadsnäts verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att ta del av allmänna handlingar. Detta innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades.
Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen.

Kontakt, frågor eller mer information

För att göra invändningar mot Halmstads stadsnäts personuppgiftsbehandlingar eller om du vill ha rättelse, begära begränsning av behandlingen eller begära radering av dina uppgifter så kan du göra detta till eller 035-19 29 80.
Halmstads stadsnäts dataskyddsombud kontaktas genom Halmstads kommuns kontaktcenter Halmstad Direkt på
eller 035-13 70 00.
Om du har klagomål på Halmstads stadsnäts behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet inom området.
#inlineditbutton